1973 Picton

Picton NSW, Australia, 1973

images courtesy Kevin McCue